آماده سازی هیئت زوارالحسین(ع) برای مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی ،خود را آماده  برگزاری هر چه بهتر مراسم  پنجمین سالگرد پرواز آسمانی  دوست وهم هیئتی شهیدشان شهید محمدعلی دولت آبادی میکنند.

هرساله جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان به مناسبت سالروز شهادت دوست شهیدشان،شهیدمحمدعلی دولت آبادی مراسم هایی  ویژه این روز از قبیل حضور بر مزار مطهر شهید در بهشت زهرا(س) و برپائی ایستگاه صلواتی و سفره افطار و هم چنین سخنرانی و مراسم سینه زنی و روضه خوانی تدارک دیده و با برگزاری این مراسم ها یاد وخاطره  شهید دولت آبادی را زنده نگه می دارند.

 

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین (ع) توسط خادمین هیئت زوارالحسین (ع) جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین (ع) توسط خادمین هیئت زوارالحسین (ع) جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین (ع) توسط خادمین هیئت زوارالحسین (ع) جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین (ع) توسط خادمین هیئت زوارالحسین (ع) جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین (ع) توسط خادمین هیئت زوارالحسین (ع) جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگردشهادت شهید محمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری مراسم های مخصوص پنجمین سالگرد پرواز آسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی آماده می شوند

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم های پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت برگزاری مراسم های ویژه پنجمین سالگرد شهادت شهید محمدعلی دولت آبادی

 

 

 

کلمات کلیدی:

آماده سازی فضای حسینیه شهیددولت آبادی,مراسم پنجمین سالگردشهادت شهیددولت آبادی,انجام تغییرات درحسینیه شهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین,شهدای نیروی انتظامی,شهدای پلیس,شهدای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ,شهدای پلیس پیشگیری,شهداراه وطن,شهیدمدافع وطن

۴ دیدگاه برای “آماده سازی هیئت زوارالحسین(ع) برای مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی”

[…] مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن شهیدمحمدعلی د… در جوار مزار مطهّر شهید دربهشت زهرا(س) برگزار گردید. […]

[…] سردار جعفری مشاورعالی فرماندهی ناجا وهیئت همراه ازحسینیه شهیددولت آبادی,سردار جعفری مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی […]

[…] بازدید معاونت نیروی انسانی فاتب وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هفتگی هیئت زوا… […]

یاران اسفند ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۹:۰۱ ب.ظ

قبول باشه.التماس دعا

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب