آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان کردند.

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه نوشته های حسینیه ، خود را آماده نموده تا همراه دیگر عاشقان حضرت بقیه الله اعظم(عج) به استقبال جشن بزرگ میلاد نور۹۶(جشن یزرگ نیمه شعبان۹۶ ) بروند.

جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام  همچون گذشته  بدون خستگی و با همه اخلاص  و عشق به مولایشان حضرت مهدی(عج)  در حال تزئین کردن فضای حسینیه شهیددولت آبادی برای هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار کردن  بزرگترین جشن شیعیان،جشن میلاد حضرت صاحب الزمان(عج) شدند.

برپائی ایستگاه  صلواتی ، از برنامه های هرساله خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام است که جوانان هیئت در این روز در فضایی شاد و روحانی ، با پخش شیرینی وشربت ، کام مردم را شیرین می سازند.

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام  ایستگاه های صلواتی برگزار شده توسط خود را به نام دوست شهیدشان ،شهید محمدعلی دولت آبادی نام گذاری کرده اند.

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن نیمه شعبان ۹۶ می کنند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت جشن نیمه شعبان ۹۶ توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶ توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن نیمه شعبان ۹۶ می کنند

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر ایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی ویژه جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر ایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی ویژه جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان ۹۶ توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن نیمه شعبان ۹۶ می کنند

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت جشن نیمه شعبان ۹۶ توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

بنر ایستگاه صلواتی شهیددولت آبادی برای جشن نیمه شعبان 96 هیئت زورالحسین

بنر ایستگاه صلواتی شهیددولت آبادی برای جشن نیمه شعبان ۹۶

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر ایستگاه صلواتی جشن نیمه شعبان ۹۶

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن نیمه شعبان ۹۶ می کنند

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال نصب بنر ایستگاه صلواتی جشن نیمه شعبان ۹۶

نصب بنرایستگاه صلواتی شهید محمد علی دولت آبادی ویژه جشن نیمه شعبان 96 توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین (ع) درحال آماده سازی ایستگاه صلواتی شهیددولت آبادی برای جشن نیمه شعبان ۹۶

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی برای برگزاری جشن نیمه شعبان 96

آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت جشن نیمه شعبان ۹۶ توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تغییر فضای حسینیه شهیددولت آبادی خود را مهیای برگزاری جشن نیمه شعبان 96 می کنند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام  خود را مهیای برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶ می کنند

 

 

کلمات کلیدی:

تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی,آماده سازی ایستگاه صلواتی شهیددولت آبادی,نیمه شعبان۹۶,آماده سازی ایستگاه صلواتی شهیددولت آبادی هیئت زوارالحسین,نصب بنربرای ایستگاه ضلواتی جشن نیمه شعبان,آمادگی هیئت زوارالحسین برای برگزاری جشن نیمه شعبان۹۶,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,ایستگاه صلواتی جشن نیمه شعبان,جشن بزرگ میلادنورهیئت زوارالحسین

۲ دیدگاه برای “آماده سازی هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶”

[…] هیئت زوّارالحسین علیه السلام به مناسبت جشن بزرگ نیمه شعبان ۹۶ ایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی را برپا […]

[…] هیئت زوارالحسین علیه السلام پارچه و پرچم های سبز حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی(محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوّارالحسین علیه السلام ) […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب