برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه جاماندگان اربعین حسینی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی/

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۴ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط  قاری قرآن کربلائی پیام ناصری در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

مداحان و ذاکرین این شب کربلائی امیر زمانی و کربلائی امیرحسین زمانی و کربلائی میلاد جمشیدی بودند.

به علت حضور در راهپیمائی پرشکوه شیعیان در مراسم اربعین حسینی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام بدون حضور برخی جوانان و خادمین هیئت زوّرالحسین علیه السلام برگزار گردید.

 

تلاوت قرآن مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

تلاوت قرآن مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری قرآن کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی میلاد جمشیدی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

حلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

مداحی کربلائی امیر حسین زمانی و ایراد ذکر کربلائی میلاد جمشیدی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی امیر حسین زمانی-ایراد ذکر کربلائی میلاد جمشیدی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی و عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین(ع)

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر حسین زمانی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جاماندگان اربعین حسینی در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت(ع) کربلائی امیر توحید

 

اعلامیه اطلاع رسانی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

اعلامیه اطلاع رسانی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

 

کلمات کلیدی:

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,جلسه هیئت ویژه جاماندگان اربعین,خادمین هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,جوانان هیئت زوارالحسین,عزاداری عاشقان اباعبدالله الحسین,جاماندگان از راهپیمائی اربعین حسینی,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین

۳ دیدگاه برای “برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه جاماندگان اربعین حسینی”

یاد یار آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۸:۰۸ ب.ظ

قبول باشه ابشالله.
التماس دعا

جستانی آبان ۲۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۵ ب.ظ

khob bood

روزبه آبان ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۹:۵۳ ق.ظ

سلام:
ما که لیاقت حضور در اربعین در کربلایمعلی را نداشتیم.
خوشا به سعادت آنها که رفتند وزیارت کردند.
ممنون

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب