برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهیددولت آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۶/۵ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط  جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام :فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی و مداحی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی ومجتبی حق منش در حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی وروضه خوانی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ،مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی و روضه خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش

مداحی وروضه خوانی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

روضه خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحسینیه شهیددولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ،مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ،مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ،مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی ذرجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی ومداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش و کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش

مداحی وروضه خوانی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی وروضه خوانی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش وایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

سینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت (ع) مجتبی حق منش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام مجتبی حق منش

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

 

کلمات کلیدی:

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهیددولت آبادی,مداحی درهیئت زوارالحسین,قرائت زیارت عاشورا درهیئت زوارالحسین,روضه خوانی ومداحی هیئت زوارالحسین,سینه زنی هیئت زوارالحسین,دوستان شهیددولت آبادی,هیات زوارالحسین,

۴ دیدگاه برای “برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهیددولت آبادی”

حمید شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۱۱ ب.ظ

سلام علیکم.
قبول باشه.
التماس دعا
متشکریم

محمددوستی شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۴ ب.ظ

مارا هم دعا کنید.

محمدمهدی شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۶ در ۷:۱۶ ب.ظ

باسلام به دوستان
ما را هم از دعای خیرتان بهره مند سازید
قبول حق باشه ایشالله

خادم الحسین اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۳:۰۶ ب.ظ

التماس دعا

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب