تعویض پارچه و پرچم های حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع)

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام پارچه و پرچم های داخل حسینیه شهید دولت آبادی را تعویض نمودند.

پس از سپری شدن اعیاد شعبانیه ۹۶ و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان ، جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام پارچه و پرچم های سبز حسینیه شهید محمدعلی دولت آبادی(محل برگزاری دائمی جلسات هیئت زوّارالحسین علیه السلام ) را با پارچه و بنر و پرچم های مناسب ماه مبارک رمضان تعویض نموده تا به استقبال ماه  پرفیض وبرکت رمضان بروند.

ماه مبارک رمضان برای خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام  مناسبت دیگری را به ارمغان می آورد و آن شهادت دوست و هم هیئتی آنان یعنی شهیدمحمدعلی دولت آبادی است.

شهید مدافع نظم وامنیت وطن شهید دولت آبادی در روز۲۱ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۱  طی یک عملیات تعقیب و گریز با سارقین خودرو با زبان روزه در تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

                                             روحش شاد و یادش گرامی باد

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه وپرچم وبنر های حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنر های حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان1396

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان۱۳۹۶

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان1396

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان۱۳۹۶

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض بنر پشت مداح حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان1396

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان۱۳۹۶

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان1396

آمادگی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای استقبال از ماه پرفیض ومبارک رمضان۱۳۹۶

تعویض پارچه وپرچم وبنر های حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان96 وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تعویض پارچه وپرچم وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع) برای استقبال از ماه مبارک رمضان۹۶ وپنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تغییرات در حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درحال تعویض پارچه وبنرهای حسینیه شهیددولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام با تعویض پارچه وپرچم های حسینیه شهیددولت آبادی به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

 

 

کلمات کلیدی:

تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی,تعویض پرچم وبنرهای هیئت زوارالحسین,سالگردشهادت شهیددولت آبادی,آمادگی برای پنجمین سالگردشهادت شهیددولت آبادی,تغییر فضای هیئت زوارالحسین,تغییرفضای حسینیه شهیددولت آبادی,تعویض پرچم های حسینیه شهیددولت آبادی,تعویض بنرهای هیئت زوارالحسین,استقبال ازماه مبارک رمضان,خادمین هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین,هم هیئتی شهید,دوست شهید,دوستان شهیددولت آبادی,هم هیئتی های شهید دولت آبادی

۴ دیدگاه برای “تعویض پارچه و پرچم های حسینیه شهیددولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین(ع)”

[…] ماه مبارک رمضان ۱۳۹۶ پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آباد… است.خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام هر ساله درسالگرد شهادت دوست و هم هیئتی شهیدشان برنامه های متنوعی همچون برپائی ایستگاه صلواتی و یادواره این شهید بزرگوار را در هیئت زوارالحسین علیه السلام برگزار  می نمایند. […]

[…] معاونت نیروی انسانی فاتب وهیئت همراه از حسینیه شهیددولت آبادی محل برگزاری جلسات هفتگی هیئت […]

خادمین مهر ۲۳ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۴۴ ق.ظ

هیئت زیبا و خیلی خوب شده.اجرتان با سیدالشهدا(ع)

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب