تعمیرات و تغییرات فضای داخلی هیئت زوارالحسین(ع) جهت برگزاری مراسم محرم ۹۶

آماده سازی وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت مراسم محرم۹۶/

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام  جهت برگزاری ۵ شب مراسم دهه دوم و سوم محرم ۹۶  در فضای حسینیه شهید دولت آبادی تغییراتی بوجود آوردند.

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام به منظور برگزاری هر چه بهتر ۵ شب مراسم دهه دوم و سوم محرم ۹۶ که از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۷/۲۰ برگزار میگردد و به جهت میزبانی شایسته از عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام  با تعویض پارچه نوشت و تعمیرات دیواره ها و فضای داخلی ،تغییراتی درفضای حسینیه شهیددولت آبادی(محل برگزاری دائمی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام) ایجاد نمودند.

هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم وجلسات هفتگی و مناسبتی در سال ۱۳۸۹ توسط شهید محمدعلی دولت آبادی ودوستان وی تاسیس گردید وتا هم اکنون به یاری خدا بطور پیگیر ومستمر جلسات خود را (یکشنبه شبهای هر هفته وایام مناسبتی) برگزار نموده است.

 

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام همواره بیاد دوست و هم هیئتی شهیدشان،شهیددولت آبادی هستند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام همواره بیاد دوست و هم هیئتی شهیدشان،شهیددولت آبادی هستند

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام همواره بیاد دوست و هم هیئتی شهیدشان،شهیددولت آبادی هستند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام همواره بیاد دوست و هم هیئتی شهیدشان،شهیددولت آبادی هستند

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی ونصب بنر اطلاع رسانی مراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برای مراسم دهه دوم وسوم محرم ۹۶ آماده می شوند

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

آماده سازی وایجاد تغییرات حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

آماده سازی حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تغییرات وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعمیرات وایجاد تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی به منظور برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96 توسط خادمین هیئت زوارالحسین

تعمیرات داخلی فضای حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت برگزاری مراسم دهه دوم وسوم محرم 96

نعویض پارچه نوشت های حسینیه شهیددولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

کلمات کلیدی:

آماده سازی وتعمیرات فضای حسینیه شهیددولت آبادی جهت مراسم محرم۹۶,تعمیرات حسینیه شهیددولت آبادی,تغییرات فضای داخلی حسینیه شهیددولت آبادی,تعمیرات هیئت زوارالحسین,آمادگی خادمین هیئت زوارالحسین,ایجاد تغییرات وتعمیرات هیئت زوارالحسین,جوانان هیئت زوارالحسین برای مراسم دهه سوم محرم۹۶آماده میشوند,

یک دیدگاه برای “تعمیرات و تغییرات فضای داخلی هیئت زوارالحسین(ع) جهت برگزاری مراسم محرم ۹۶”

سروش آبان ۱۴ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۰ ق.ظ

سلام.
روح همه شهدا وشهید دولت آبادی شاد
دم بچه های همه هیئت ها هم گرم.
همه خادمین اباعبدالله الحسین علیه السلام امیدوارم موفق باشتد ودرآخرت اجرشان را از خود حضرت اباعبدالله بگیرند.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب