برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام ویژه جشن میلاد سرداران کربلا در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۲/۱۰ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه جشن میلاد سرداران بزرگ کربلا با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی آغاز گردید.

در ادامه ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی به مولودی خوانی پرداخته وبه همراه دیگر جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام محفلی شاد ومعنوی را مهیا ساختند.

جلسات هیئت زوارالحسین (ع) به همّت جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی  یکشنبه شب هر هفته(و مناسبت های مذهبی)  برگزار می گردد.

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

پدر وفرزند خردسالش درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

درود خدا بر پدرانی که از کودکی به فرزندان خود عشق به ائمه اطهار را می آموزند

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین برادر فرشید خدابخش وکربلائی رامین شاه آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

تنظیم سیستم صوتی توسط خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مسئول سیستم صوتی هیئت زوارالحسین علیه السلام محمد حسن بهشتیان

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

تصویربرداری مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام جهت اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام-جوانان هیئت زوارالحسین(ع) همیشه یاد وخاطره دوست شهیدشان شهیددولت آبادی رازتده نگه می دارند

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ایراد دعاهای پایانی توسط کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی پیام ناصری درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی کربلائی محمد حسین آخوندی-ایراد ذکر توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی پیام ناصری

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام-جوانان هیئت زوارالحسین(ع) همیشه یاد وخاطره دوست شهیدشان شهیددولت آبادی رازتده نگه می دارند

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مولودی خوانی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

کف زنی جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا درحسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام-جوانان هیئت زوارالحسین(ع) همواره یاد وخاطره دوست شهیدشان شهیددولت آبادی رازتده نگه می دارند

 

 

کلمات کلیدی:

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,جلسه جشن سرداران کربلا,جوانان هیئت,برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه جشن میلاد سرداران کربلا,مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهیددولت آبادی شهیدراه نظم وامنیت,دوستان شهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین,جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین,یادوخاطره شهیددولت آبادی,یاد وخاطره شهیددولت آبادی درهیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,مداحی هیئت زوارالحسین,مولودی خوانی هیئت زوارالحسین,هیات زوارالحسین,جوانان هیات زوارالحسین,خادمین هیات زوارالحسین,شهیددولت آبادی وهیئت,دوستان شهیددرهیئت,دوستان شهیددولت آبادی درهیات زوارالحسین

۲ دیدگاه برای “برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه جشن میلاد سرداران کربلا”

حمیدزاده اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۶ در ۹:۴۳ ق.ظ

عالیییییییییی.
التماس دعا
متشکریم

[…] جلسه هفتگی هیئت زوّارالحسین علیه السلام ویژه جشن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی برگزار گردید. […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب