جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام برگزار گردید

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با سخنرانی شیخ مهدی روحانی در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت پرفیض عاشورا توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درحسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

سخنرانی شیخ مهدی روحانی  برنامه بعدی جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام بود که خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام پای منبر ایشان از بیاناتشان استفاده نمودند.

روضه خوانی ومداحی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدمهدی تقی زاده وکربلائی محمدحسین آخوندی برنامه های پایانی این شب عزیز بود که مستمعین  با شور ومداحی آنان به عزاداری وسینه زنی پرداختند.

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط فرشید خدابخش درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای فرشید خدابخش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادمین نوجوان هیئت زوارالحسین(ع) محمدطاها عنبرستانی واحسان صالحی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین نوجوان هیئت زوارالحسین(ع) محمدطاها عنبرستانی واحسان صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمدطاها عنبرستانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

میان داری خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمدطاها عنبرستانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی در جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط خادم هیئت زوارالحسین(ع) محمد حسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادمین نوجوان هیئت زوارالحسین(ع) محمدطاها عنبرستانی واحسان صالحی درجلسه هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین نوجوان هیئت زوارالحسین(ع) محمدطاها عنبرستانی واحسان صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

ایراد ذکر در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمدطاها عنبرستانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادم هیئت زوارالحسین علیه السلام محمدطاها عنبرستانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین(ع)

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ سخنرانی شیخ مهدی روحانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

سخنرانی شیخ مهدی روحانی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

مداحی ذاکر اهل بیت علیهم السلام کربلائی محمد مهدی تقی زاده

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

ایراد ذکر درمراسم هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

پرچمداری خادم نوجوان هیئت زوارالحسین علیه السلام احسان صالحی

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمدحسن بهشتیان

برگزاری جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) درحسینیه شهید دولت آبادی/ جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

۲ دیدگاه برای “جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام برگزار گردید”

رامین دی ۱۳ام, ۱۳۹۵ در ۶:۰۱ ب.ظ

قبول باشه انشاءالله.
از اینهمه شور حسینی لذت بردم.
آفرین واحسنت به شما
مارا هم دعا کنید.

خادم شهریور ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۲ ق.ظ

شهادت جوادالائمه حضرت امام جواد علیه السلام تسلیت باد

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب