جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه وداع با ماه صفرشهادت امام رضا(ع)

مراسم هیئت زوارالحسین وداع با ماه صفر وشهادت امام رضا

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۸/۲۸ جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رئوف حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی  رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش در حسینیه شهیدمحمدعلی دولت آبادی آغاز گردید.

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی که از همایش پیاده روی بزرگ اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات بازگشته بود ،روضه خوانی ومداحی مراسم این شب را عهده دار بود.

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی و ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی-ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر هیئت زوارالحسین علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

عاشقان اهل بیت علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

عاشقان اهل بیت علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

عاشقان اهل بیت علیه السلام درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

عاشقان اهل بیت علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط محمدحسن بهشتیان

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی و ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی-ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی و ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی-ایراد ذکر توسط کربلائی مجتبی حق منش

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی و مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

پذیرائی از عزاداران توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط محمدحسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت توسط محمدحسن بهشتیان

اعلامیه اطلاع رسانی برنامه هفتگی هیئت برای مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه وداع با ماه صفر و شام شهادت امام رضا(ع) در حسینیه شهید دولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی برنامه هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

کلمات کلیدی:

مراسم هیئت زوارالحسین وداع با ماه صفر وشهادت امام رضا,جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,جوانان هیئت زوارالحسین,خادمین هیئت زوارالحسین,پذیرائی درهیئت زوارالحسین,مداحی هیئت زوارالحسین,مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین,جلسات یکشنبه شبها

۲ دیدگاه برای “جلسه هفتگی هیئت زوارالحسین(ع) ویژه وداع با ماه صفرشهادت امام رضا(ع)”

رضوان آذر ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۴ ب.ظ

سلام.
هیئت خوبی دارید.
کوچکه هیئتتون ولی گرم وخوبه
چند بار من اومدم
التماس دعا

بهرام آذر ۲ام, ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۲ ق.ظ

سلام:
ما را هم دعا کنید.
خوش به سعادتتان
پیروز باشید.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب