مراسم دهه سوّم محرم هیئت زوّارالحسین/شب دوم روضه حضرت علی اصغر(ع)

طفل شیرخواره بنیتا دلداری شب دوم مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مراسم شب دوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام  ویژه روضه حضرت علی اصغر (ع) با مداحی حاج یوسف محسنی و محمد مهدی تقی زاده درحسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

دوشنبه مورخه  ۱۳۹۵/۸/۳  دوّمین شب از مراسم ۵ شب دهه سوّم محرّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط کربلائی پیام ناصری آغاز گردید.

دعای روحبخش  زیارت عاشورا را خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام ، آقایان کربلائی رامین شاه آبادی و مجتبی حق منش قرائت نمودند.

روضه و مدّاحی این شب عزیز را ذاکرین اهل بین علیه السلام حاج یوسف محسنی و محمّد مهدی تقی زاده بر عهده داشته و عزاداران حسینی را مستفیض نمودند.

نقش حضرت علی اصغر (ع) را طفل نوزاد بنیتا دلداری ایفا نمود.

قرائت کلام الله مجید توسط کربلائی پیام ناصری /شب دوم مراسم دهه سوّم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت کلام الله مجید توسط کربلائی پیام ناصری

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط کربلائی را مین شاه آبادی/ شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش/ شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط مجتبی حق منش

ذاکرهیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی / شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده / شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده

ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده / شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

طفل شیرخواره بنیتا دلداری شب دوم مراسم دهه سوم محرم 95 هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

طفل شیرخواره بنیتا دلداری

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط کربلائی را مین شاه آبادی/ شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت دعای زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) در شب دوم مراسم دهه سوم محرم۹۵

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

ذاکرهیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی / شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده / شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

قرائت کلام الله مجید توسط کربلائی پیام ناصری /شب دوم مراسم دهه سوّم محرّم 95 هیئت زوّارالحسین در حسینیه شهید دولت آبادی

قرائت کلام الله مجید توسط کربلائی پیام ناصری

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده / شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در دوّمین شب از مراسم دهه سوّم محرم در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام

ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده / شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام محمّد مهدی تقی زاده

 خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین (ع) در شب دوم مراسم دهه سوم محرم۹۵

 مداحی محمّد مهدی تقی زاده-ایراد ذکر کربلائی پیام ناصری/ شب دوم مراسم دهه سوّم محرم95 هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی محمّد مهدی تقی زاده-ایراد ذکر کربلائی پیام ناصری

ذاکرهیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی / شب دوم مراسم دهه سوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی

مداحی ذاکر هیئت زوّارالحسین علیه السلام حاج یوسف محسنی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین

عزاداری وسینه زنی خادمین هیئت زوارالحسین (ع) شب دوم مراسم دهه سوم محرم95 هیئت زوارالحسین درحسینیه شهید دولت آبادی/محمد حسن بهشتیان تنظیم کننده سیستم صوتی هیئت زوارالحسین

محمد حسن بهشتیان تنظیم کننده سیستم صوتی هیئت زوارالحسین

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام در دوّمین شب از مراسم دهه سوّم محرم در حسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوّارالحسین علیه السلام

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین مراسم شب دوم دهه سوم محرم95 ویژه روضه حضرت علی اصغر در حسینیه شهیددولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت زوارالحسین

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب