برگزاری مراسم عزاداری شب اول از سه شب ایام فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع)

قرائت دعاهای پایانی مراسم شب اول فاطمیه هیئت زوارالحسین(ع) توسط کربلائی وحید محمد خانی دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

شب اوّل مراسم سوگواری و عزاداری فاطمیه دوّم هیئت زوّارالحسین علیه السلام  در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

با حضور جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱  اولین شب از سه شب مراسم عزاداری فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین علیه السلام  با قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام : فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی و محمد حسن بهشتیان و مدّاحی ذاکرین اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمد خانی وکربلائی محمد حسین آخوندی در حسینیه شهیدمحمد علی دولت آبادی برگزار گردید.

قرائت پر فیض زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت پر فیض زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

قرائت روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت روحبخش زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت پرفضیلت زیارت عاشورا توسط برادر محمد حسن بهشتیان دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت پرفضیلت زیارت عاشورا توسط برادر محمد حسن بهشتیان

قرائت دعاهای پایانی مراسم شب اول فاطمیه هیئت زوارالحسین(ع) توسط کربلائی وحید محمد خانی دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمّدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

أَقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ إلَی اللهِ وَ هُوَ ساجِدٌ؛- نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.- کافی(ط-الاسلامیه) ج ۲ ، ص ۱۸ ، ح ۴

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوّارالحسین(ع) توسط محمد حسن بهشتیان دراولین شب از سه شب شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام در ماتم بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی و مدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری و سینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

قرائت دعاهای پایانی مراسم شب اول فاطمیه هیئت زوارالحسین(ع) توسط کربلائی وحید محمد خانی دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت دعاهای پایانی مراسم شب اول فاطمیه هیئت زوارالحسین(ع) توسط کربلائی وحید محمد خانی

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط جوانان هیئت زوّارالحسین(ع) فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

پیر وجوان عزادار حضرت فاطمه زهرا (س) دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

پیر وجوان عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی محمد حسین آخوندی-ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

حسینیه شهید محمد علی دولت آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

حسینیه شهید محمد علی دولت آبادی-مراسم فاطمیه دوم ۹۵

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

پیر وجوان عزادار حضرت فاطمه زهرا (س) دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

پیر وجوان عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی محمد حسین آخوندی-ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی وحید محمدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوّارالحسین(ع) توسط محمد حسن بهشتیان دراولین شب از سه شب شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوّارالحسین(ع) توسط محمد حسن بهشتیان

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوّارالحسین (ع) برای اولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوّارالحسین (ع)

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری و سینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوّارالحسین (ع) برای اولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

آماده سازی حسینیه شهید دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوّارالحسین (ع)

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

عزاداری و سینه زنی جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام

ایراد ذکرتوسط کربلائی رامین شاه آبادی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

مداحی کربلائی وحید محمدخانی-ایراد ذکر توسط کربلائی رامین شاه آبادی

جوانان عزادارهیئت زوّارالحسین علیه السلام دراولین شب از سه شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین (ع) در سوگ بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)

روضه خوانی ومدّاحی ذاکر اهل بیت(ع)کربلائی وحید محمّدخانی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

روضه خوانی و مدّاحی ذاکر اهل بیت (ع)کربلائی وحید محمّدخانی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمدحسین آخوندی دراولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

اعلامیه اطلاع رسانی مراسم سه شب فاطمیه دوم هیئت زوّارالحسین -اولین شب از 3 شب مراسم فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع) در حسینیه شهیددولت آبادی

اعلامیه اطلاع رسانی مراسم سه شب فاطمیه دوم هیئت زوّارالحسین علیه السلام

 

کلمات کلیدی :

مراسم فاطمیه هیئت زوارالحسین,حسینیه شهیددولت آبادی,۳شب عزاداری فاطمیه,جوانان هیئت زوارالحسین

یک دیدگاه برای “برگزاری مراسم عزاداری شب اول از سه شب ایام فاطمیه دوّم هیئت زوارالحسین(ع)”

[…] شب ازمراسم فاطمیه دوم هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار […]

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب