مراسم مشترک هیئت زوارالحسین(ع) وهیئت رقیه الزهرا(س)/روضه حضرت زینب کبری(س)

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

مراسم هفتگی هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین (ع) با روضه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حسینیه شهید دولت آبادی برگزار گردید.

یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین علیه السلام وهیئت رقیه الزهرا سلام الله علیها با قرائت دعای زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش و رامین شاه آبادی ومحمدحسن بهشتیان در حسینیه شهید دولت آبادی آغاز گردید.

در این مراسم روضه حضرت زینب کبری سلام الله علیها توسط ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمد خانی ایراد گردید ودرادامه این ذاکر اهل بیت بهمراه کربلائی امیرحسین پیسوده وکربلائی سید جواد سیدصالحی وکربلائی محمد حسین آخوندی با مداحی خود به مجلس شور حسینی بخشیدند.

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادر فرشید خدابخش

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط برادرمحمد حسن بهشتیان

روضه خوانی حاج وحید محمد خانی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمدخانی

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمدخانی

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی وکربلائی محمد حسین آخوندی

روضه خوانی حاج وحید محمد خانی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمدخانی

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

روضه خوانی حاج وحید محمد خانی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی حاج وحید محمد خانی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی حاج وحید محمد خانی

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمدخانی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

روضه خوانی حاج وحید محمد خانی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام حاج وحید محمدخانی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/محب اهل بیت علیه السلام محمد طاهاعنبرستانی

محب اهل بیت علیه السلام محمد طاهاعنبرستانی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

روضه خوانی حاج وحید محمد خانی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی حاج وحید محمد خانی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی حاج وحید محمد خانی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/محب اهل بیت علیه السلام محمد طاهاعنبرستانی

پیر وجوان عاشق اباعبدالله الحسین علیه السلام

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

روضه خوانی و مداحی حاج وحید محمد خانی درمراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

روضه خوانی ومداحی حاج وحید محمد خانی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

مداحی کربلائی محمدحسین آخوندی-ایراد ذکر توسط کربلائی پیام ناصری

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی امیرحسین پیسوده

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

جمعی از خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع) درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط آقایان فرشید خدابخش ورامین شاه آبادی ومحمد حسن بهشتیان

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی سیدجواد سیدصالحی

مداحی ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

ذاکر اهل بیت علیه السلام کربلائی محمد حسین آخوندی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع) توسط محمد حسن بهشتیان درمراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی

تنظیم سیستم صوتی هیئت زوارالحسین(ع) توسط محمد حسن بهشتیان

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ سینه زنی وعزاداری محبان اهل بیت علیه السلام

سینه زنی وعزاداری خادمین هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

مراسم مشترک هفتگی هیئت زوارالحسین وهیئت رقیه الزهرا ویژه روضه حضرت زینب کبری درحسینیه شهید دولت آبادی/ اعلامیه اطلاع رسانی هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

اعلامیه اطلاع رسانی هیئت رقیه الزهرا(س) وهیئت زوارالحسین(ع)

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب