نماز جماعت و سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

جمعه ۱۳۹۶/۳/۲۶ مصادف با ۲۱ ماه مبارک رمضان ،خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام  پس از برپائی ایستگاه صلواتی شهید دولت آبادی ویژه شهادت امیر المومنین و پنجمین سالگرد شهادت شهیددولت آبادی روزه خود را افطار نموده و نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی اقامه نمودند.

 

برپائی نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران در مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

سفره افطار هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

سفره افطار جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران در مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سفره افطار جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

افطار خادمین هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی درمراسم پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدعلی دولت آبادی درهیئت زوارالحسین علیه السلام

نماز جماعت مغرب وعشاء به امامت حجت الاسلام والمسلمین وثوقی

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران در مراسم پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در حال خدمت رسانی به روزه داران

سفره افطار جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام درپنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در هیئت زوارالحسین

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

جوانان هیئت زوارالحسین بر سر سفره افطار پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمد علی دولت آبادی در حسینیه شهید دولت آبادی

خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام روزه خود را افطار نمودند

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت توسط جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار وشام هیئت زوارالحسین در پنجمین سالگرد شهادت شهیدمحمدعلی دولت آبادی توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

تدارک افطار و شام هیئت توسط خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام

 

 

کلمات کلیدی:

برپائی نمازجماعت درهیئت زورالحسین,سفره افطارپنجمین سالگردشهادت شهیددولت آبادی,افطاردرحسینیه,سفره افطاروشام درحسینیه شهیددولت آبادی,برپائی نماز جماعت مغرب وعشاءدرهیئت زوارالحسین,پنجمین سالگردپروازآسمانی شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهدای پلیس تهران,شهیدان نیروی انتظامی,شهیدان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ,شهدای پلیس پیشگیری,ایثارگران فاتب,خادمین هیئت زورالحسین درحال خدمت رسانی به روزه داران

۴ دیدگاه برای “نماز جماعت و سفره افطار خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام”

‫یاد یاران مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۶ در ۶:۲۲ ب.ظ

عکسهای خوبی دارید.قبول باشه

یادیاران آذر ۱۵ام, ۱۳۹۶ در ۶:۲۵ ب.ظ

سلام:
موفق پیروز باشید.
ممنون

خادمین دی ۱ام, ۱۳۹۶ در ۱:۰۶ ق.ظ

سلام:
قبول باشه
التماس دعا

یاد یار اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۶ در ۱:۰۸ ب.ظ

احسنت
التماس دعا داریم

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب