۲۲ اسفند روز گرامیداشت شهدا و روز تولد شهید دولت آبادی

22اسفندروزبزرگداشت شهدا-22اسفند روز تولدشهیدمحمدعلی دولت آبادی-شهیددولت آبادی اولین شهیدپلیس110فاتب

۲۲اسفند روز گرامیداشت شهدا وسالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان حضرت امام خمینی (ره) است.

برای جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام  ۲۲ اسفند مناسبتی دیگر را هم بهمراه دارد و آن سالروز تولّد دوست و هم هیئتی شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی  است.

دوستان شهید دولت آبادی که همگی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام هستند ، پس از شهادت شهیددولت آبادی هر ساله به مناسبت این روز در منزل شهید دولت آبادی گرد هم آمده و برای دوست شهیدشان تولد میگیرند زیرا آنان براستی بر این آیه شریفه باور دارند که میفرماید:

 وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ.( سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۹)
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند ! آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام به جز سالروز تولد شهید دولت آبادی وسالگرد شهادت ایشان ، هر هفته در مراسم هفتگی هیئت زوارالحسین (ع) نیز یاد وخاطره دوست شهیدشان ، شهید محمد علی دولت آبادی را زنده نگه میدارند.

 

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

کیک تولد شهیدمحمد علی دولت آبادی1395

کیک تولد شهید دولت آبادی۱۳۹۵

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از جوانان هیئت زوّارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

سالروز تولّد شهید محمد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

دوستان شهید محمد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جمعی از دوستان شهیددولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال 1394 بر مزار شهید بهشت زهرا

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال ۱۳۹۴ بر مزار شهید بهشت زهرا(س)

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جوانان هیئت زوارالحسین علیه السلام در سالروز تولّد دوست شهیدشان شهید محمّد علی دولت آبادی

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال1392

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال۱۳۹۲

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال1393

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال۱۳۹۳

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال1394

جمعی از دوستان شهیدمحمّد علی دولت آبادی در سالروز تولد دوست شهیدشان در سال۱۳۹۴

 

کلمات کلیدی :

تولدشهیددولت آبادی,دوستان شهیددولت آبادی,خادمین هیئت زوارالحسین,۲۲اسفندروزتولدشهیددولت آبادی

دوستان شهیددولت آبادی درسالروز تولددوست شهیدشان,خادمین هیئت زوارالحسین درروزتولد هم هیئتی شهیدشان,جشن تولد شهیدمحمدعلی دولت آبادی,شهیددولت آبادی اولین شهیدپلیس۱۱۰فاتب,شهدای ناجا,شهدای پلیس,خادم شهید,۲۲اسفندروز بزرگداشت شهدا,دوست شهید

۴ دیدگاه برای “۲۲ اسفند روز گرامیداشت شهدا و روز تولد شهید دولت آبادی”

حسین اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۳ ب.ظ

سلام:
آفرین بر این رفاقت.
احسنت.
انشاءالله همیشه با هم خوب و خوش باشند و بیاد دوستشان با هم هیئت را حسینی برگزار کنند.انشاءالله

[…] السلام یکشنبه شب هر هفته(و مناسبت های مذهبی) در حسینیه شهید دولت آبادی توسط جوانان هیئت برگزار می […]

[…] فاتحه برای ایشان ، بنرهای مخصوص مراسم پنجمین سالگرد شهید دولت آبادی را نصب […]

یاور فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷ در ۴:۲۴ ب.ظ

سلام:
روح همه شهدا و شهید دولت آبادی شاد
موفق باشید

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب